Dataskyddspolicy2019-04-01T05:42:37+00:00

Baltzartandvårds dataskyddspolicy

 
 
 
Baltzartandvård värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Baltzartandvård samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till os info@baltzartandvard.se

Genom att använda Baltzartandvårds tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Baltzartandvård använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är av vikt för oss att du förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Din integritet är vår högsta prioritet.

Varför samlar vi in personuppgifter och vilken rättslig grund har vi för att samla in personuppgifter?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna säkerställa en trygg och säker tandvård av högsta kvalitet. Därför registrerar vi personuppgifter om dig varje gång du kontaktar oss. Vår verksamhet styrs även av bl a Patientdatalagen (”PDL”), vilken kräver att vi registrerar dina personuppgifter eftersom vi är skyldiga att föra en patientjournal för alla våra patienter.
Inom Baltzartandvård arbetar vi med att ständigt förbättra verksamheten och våra erbjudanden. Därför används även dina personuppgifter i syfte att följa upp, utveckla och förbättra vår verksamhet.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med PDL och Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du använder vår webbsida, när du väljer att kontakta oss via t ex kontaktformulär, när du kontaktar oss via telefon, mail, på plats på någon av våra kliniker, eller någon annan av Baltzartandvårds tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, telefonnummer, etc.
 • Hälsoinformation – anledning till att du tar kontakt med oss, t ex värk, tappad fyllning, ilningar i tänder etc.

Information vi samlar in om dig:  När du använder våra tjänster (såsom när du använder våra websidor, skickar oss information via kontaktformulär, etc.) eller på plats på någon av våra kliniker kan vi samla in följande information:

Information om hur du interagerar med Baltzartandvård – hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.

 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information – din geografiska placering
 • Journalinformation och dokumentation vid behandling på någon av våra kliniker Vi är skyldiga enligt lag att föra en patientjournal för alla våra patienter. Därför har vi rätt att registrera dina personuppgifter i vår patientjournal även om du inte givit ditt medkännande. En patientjournal ska alltid innehålla följande personuppgifter: Uppgifter om allmänhälsan, bakgrund till vården, diagnoser, anledning till mera betydande åtgärder, uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder.

För din säkerhet registreras alla anrop som går genom Baltzartandvårds elektroniska patientjournalsystem. Detta kallas för loggar. Anropen loggas med tidsstämpel, användare, vårdenhet, vårdgivare och patient och kan användas för uppföljning av vårdgivaren. Det innebär att du alltid kan se vem, när och vad någon gjort med dina personuppgifter.

I 3 kap. PDL finns bestämmelser om vad skyldigheten att dokumentera och föra patientjournal innebär. Grundläggande bestämmelser om vad en patientjournal ska innehålla finns i 3 kap. 5-8 och 11 § PDL. En patientjournal ska bland annat innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten (3 kap. 6 § PDL).

Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för att ingå en kundrelation med oss, viss övrig information vi samlar in är generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?

Dina personuppgifter behövs för att kunna erbjuda trygg och säker tandvård av högsta kvalitet samt för att följa upp, utveckla och förbättra vår verksamhet. Dessutom måste vi rapportera en del av dina personuppgifter till Myndigheter, t ex Försäkringskassan, och nationella hälsodataregister. Baltzartandvård behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen

Laglig grund för behandlingen(”varför är behandlingen nödvändig”)

Automatiserat beslutsfattande (JA/NEJ)

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter

Utföra våra åtaganden gentemot dig

JA

För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Utföra våra åtaganden gentemot dig

JA

För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar

Utföra våra åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

NEJ

För kundanalys, administrera Baltzartandvårds tjänster och för Baltzartandvårds interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.

Utföra våra åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen

JA

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.

Utföra våra åtaganden gentemot dig

JA

För att förhindra externt missbruk av Baltzartandvårds tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra.

Utföra våra åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

JA

För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen

JA

För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.

Andra berättigade intressen

NEJ

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom journaldokumentation, spårbarhet av använda material och komponenter eller liknande

Följa tillämplig lagstiftning

JA

För att kommunicera med dig, för att skicka kallelser och påminnelser för din nästa tandvårdsundersökning eller annan bokad tid hos oss eller för att utföra kvali- tetsuppföljningar gällande dina besök hos oss, via elektroniska kommunikations- kanaler och via telefon.

Utföra våra åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen

JA

Övrig kommunikation. Om du inte vill motta individuellt anpassade erbjudanden och information är du välkommen att maila till info@baltzartandvard.se eller avregistrera dig direkt i utskicket. Om du väljer att avsäga denna typ av kommunikation kommer vi inte längre att kunna anpassa våra erbjudanden efter dig. Vi kommunicerar aldrig via öppna kommunikationsmedel, såsom mail, med våra patienter gällande något som kan avslöja deras hälsotillstånd.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden klassificeras enligt GDPR som ”känsliga personuppgifter”. Således är kraven och konsekvenser om missbruk av dessa känsliga personuppgifter högre. Inom tandvården råder sträng sekretess för behandling av dessa typer av uppgifter. Vi kommer därför inte att lämna ut dina känsliga personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra detta enligt lagar och föreskrifter eller om vi erhåller ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

 • Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom Baltzartandvård-koncernen. Baltzartandvård kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn. Detta kan t ex vara leverantör av dental tandteknik (vilka bl a tillverkar protetik, tandersättning såsom kronor och broar), leverantör av elektroniskt patientjournalsystem etc. Vi vill däremot understryka att leverantörer inte får någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad som krävs för att uppfylla sitt avtal gentemot Baltzartandvård och vårt åtagande gentemot dig.
 • Kreditinstitut, kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditinstitut, kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av Baltzartandvårds betalningsmetoder, samt för att bekräfta din identitet och adress.
 • Myndigheter eller liknande. Baltzartandvård kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter, såsom Försäkringskassan, eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för att få ersättning för utförda behandlingar genom Försäkringskassan.
 • Avyttring. Baltzartandvård kan komma att dela din information till tredje parter: För det fall att Baltzartandvård säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Baltzartandvård komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Baltzartandvård eller en väsentlig del av Baltzartandvårds tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Baltzartandvårds kunder komma att delas.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar samtliga din data inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data.Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och veri era den information vi har om dig. När det avser din journal, har du rätt att få utdrag av denna inom skälig tid efter s.k. menprövning. Begäran av sådan information sker genom mail till info@baltzartandvard.se , uthämtning kan ske på någon av våra kliniker efter uppvisande av id-handling, eller skickas via rekommenderat brev.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (”IVO”) på www.ivo.se. Vid beslut av IVO raderas din data av Baltzartandvård. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Baltzartandvård som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.
 • Invända mot behandling av uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. När personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning kan du ha rätt att invända mot att personuppgifter behandlas. Du måste då specificera vilka typer av uppgifter som du invänder mot.
 • Återkalla ditt samtycke. Om du återkallar, det vill säga tar tillbaka, ditt samtycke till behandling av personuppgifter får ytterligare uppgifter inte behandlas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta oss.
 • Spärra uppgifter i din patientjournal. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för annan tandvårdspersonal än din behandlande tandläkare, kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för annan vårdpersonal vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns pappersburen.
 • Delning av uppgifter i din patientjournal med andra vårdgivare. I förekommande fall kan det finnas behov att skicka remisser utanför bolaget, exempelvis kan specifik sjukhusvård, provtagningar eller specialistvård, som Baltzartandvård inte tillhandahåller krävas. Om så är fallet behövs ditt aktiva samtycke för att vi ska kunna dela dina personuppgifter och skicka en remiss till en annan vårdgivare.
 • Klagomål. Du har rätt att när som helst framföra ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur är det med cookies och andra spårningstekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och god onlineupplevelse. För mer information om hur Baltzartandvård använder cookies och liknande, se vår cookie policy.

Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige?

Baltzargatan tandvård AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556996-1724 och har sitt säte på Baltzargatan 25, 211 36 Malmö.

Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig är info@baltzartandvard.se